Baanregelement SV Jaspers

BAANREGLEMENT INDOOR SCHIETBANEN JASPERS

 

1. Elke gebruiker van de schietbaan verklaart zich door zijn aanwezigheid

akkoord met dit reglement. Het niet opvolgen van deze regels kan uitsluiting of opzegging van de huur tot gevolg hebben.

 

2. De schietbaan mag uitsluitend worden gebruikt door;

gemachtigden(verlof/erkenninghouder met knsa pas), jachtaktehouders en

verenigingen,die hiervoor toestemming hebben van het bestuur van

Schietbaan Jaspers. De Wet Wapens en Munitie, alsmede de regelgeving is op het gebruik van toepassing. Voor het gebruik van de schietbanen dient men zich in te schrijven op de presentielijst. Introducees/schutters behoren 18 jaar of ouder te zijn.

 

3.SV Jaspers aanvaard geen enkele aansprakelijkheid

voor schade aan personen of zaken in haar gebouwen, op het parkeerterrein en/ofde directe omgeving hiervan. Aansprakelijkheid bij ongevallen en/of schade van welke aard dan ook is dan ook voor rekening van de desbetreffende schutter, c.q het bestuur van de desbetreffende vereniging.

 

4 .Iedere vereninging zorgt voor eigen baancommandanten op elke gebruikte baan. Nooit 1 enkele schutter op een baan!

 

5. Automatisch vuur(altijd) is op alle schietpunten verboden. Het is verboden om snelvuur af te geven, omschreven als in een hoger tempo dan voor een erkende discipline is vereist.

 

6. Doelen dienen zodanig te worden opgehangen en van papier gemaakt te

zijn, dat de kogels te allen tijde en rechtstreeks in de kogelvanger terecht komen. De doelen mogen niet op de vloer worden gezet.

 

7. Het onverpakt voorhanden hebben van wapens en munitie (conform regelingWapens en Munitie) anders dan op het schietpunt is verboden.

 

8. De schietoefeningen staan onder leiding van een baancommandant. Bij zijn afwezigheid is de meest rechtse schutter waarnemend baancommandant. Slechts met zijn toestemming mag worden geschoten, de baan worden betreden en een schietpunt worden bemand of verlaten.

 

9. Gebruikers worden geacht de schietbaan schoon, opgeruimd en geveegd te hebben ontvangen. Men dient de baan na gebruik ook weer als zodanig op te leveren. Papier dient men in de papiercontainer te deponeren. Bij in gebreke blijvenzullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

 

10. Schade, toegebracht door gebruikers aan de baan, de gebouwen of het

parkeerterrein, dienen aan de beheerder te worden gemeld. Zonodig wordt de geleden schade op de veroorzaker verhaald.

 

11. Het is verboden om zonder toestemming van SV Jaspers te

fotograferen/te filmen.

 

12. Het is niet toegestaan om wapens voor en na het schieten, al dan niet

opgeslagen in een foudraal, in de kantine te leggen. De wapens dienen neergelegd te worden in de daarvoor bestemde ruimte buiten de kantine.

 

13. Gebruikers van de schietbanen dienen de aanwijzingen van het baanbeheer altijd volledig en onverkort op te volgen. De beheerder ziet toe op de gedragsregels,die volgens goed moraal en fatsoen van toepassing zijn in onze vereniging. Bij overtreding hiervan behoud het bestuur van SV Jaspers zich het recht om personen of verenigingen de toegang tot het schietcomplex te weigeren.

 

14. U kunt gebruik maken van de kantine en de toiletten. In de kantine bestaat geen consumptieverplichting. Het is evenwel niet toegestaan meegebrachte dranken en etenswaren in de kantine te consumeren.

Gebruikers dienen de algemeen aanvaarde fatsoensnormen te respecteren en de aanwijzingen van de kantinebeheerder op te volgen.

Het houden van vergaderingen of cursussen in de kantine dient vooraf met de kantine beheerder te worden overlegd.

 

15. Hagel geweren zijn verboden(alle kalibers,geldt ook voor slugs), eveneens munitie met staalkern en lichtspoormunitie.

 

16. Bij geschillen tussen gebruikers, exploitanten en derden beslist het bestuur van Jaspers.

 

Aanvulling specifiek voor de 25m baan:

17. Het gebruik van geweer is verboden met uitzondering van kaliber .22LR, tenzij hiervoor door SV Jaspers een uitzondering wordt gemaakt. max kaliber .45 ACP.

 

18. Op de steelplate baan mag geen magnum munitie verschoten worden en het maximum kaliber is .45 ACP.( alleen ipsc en ASN schutter)

19. Het dragen van holsters is alleen toegestaan voor leden met een IPSC licensie en alleen onder begeleiding van een daarvoor bevoegde RO.

 

Aanvulling specifiek voor de 50m en 100m baan:

20. Op alle banen is het verboden te schieten op afstanden korter dan 100 meter.(Dit geldt ook voor de 50 meter baan en de afstand 50 meter)*

 

21. Het gebruik van handvuurwapens (pistool en revolver) is verboden. Onder voorwaarden kan het bestuur van de stichting ontheffing verlenen.*

 

22. Er wordt alleen geschoten vanaf de aanwezige vaste schietpunten.*

Lucht en PCP geweren zijn niet toegestaan op de 100 meter baan. Ook

is zwartkruit niet toegestaan op de 100 meter.

*Geldt niet voor trainingen en wedstrijden in de discipline: IPSC

Echter alleen onder leiding van een bevoegde range officer.

Info baanhuur

Voor schutters en jagers met een eigen licentie is er de mogelijkheid om op de woensdag- en zaterdagmiddag te schieten zonder afspraak van 13:00 t/m 15:00 uur. Kosten hiervoor zijn € 12,50 p.p.

Het kan zijn dat niet alle banen beschikbaar zijn.......zie baanplanner!!

Inschrijven op andere tijden na overleg baanbeheerder of via info@schietbaanjaspers.nl

 

Tel. 06 38730424

EXTRA INFORMATIE

 

Ieder jaar rond Hemelvaart wordt bij ons de European Steelchallenge gehouden.

 

100 meterbaan met electronische weergave

 

Zomers terras

 

Lopend varken op de 50 meter baan

 

Sv Jaspers met in totaal 25 schietpunten op diverse afstanden

 

Voor de snelle schutters is er de 12 meter steelplate

De jagers die in Duitsland een stempel voor lopende hoefdieren nodig hebben, kunnen deze bij ons halen. Wij hebben het Schiessnachweisheft van de SJN

© All Rights Reserved